+ M/V HL OSAKA – MAINTENANCED/ REPAIRED PROV. REF. SYSTEM